‘Guinea Gold’

White flowers, IX–X; yellow foliage throughout year; vigorous; height 31–45cm; spread 46–60cm.